โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการสังคมสู่กำลังคนแห่งอนาคต

 • โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการสังคมสู่กำลังคนแห่งอนาคต
 • ฝ่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการสังคมสู่กำลังคนแห่งอนาคต
 • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
 • ⏱เวลา 9.00-12.00 น.
 • ห้องประชุม 963 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • และการจัดอบรมผ่านระบบ Zoom
 • โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ดังรายนามต่อไปนี้
 • รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์คำ ธิมา
 • อาจารย์ ดร.อุเทน ยะราช
Scroll to Top