March 2024

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ระบบวิเคราะห์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากสัญญาณอนาล๊อก

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

Scroll to Top