รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์
  • วาระที่ 1 มิถุนายน 2540 – สิงหาคม 2546
  • วาระที่ 2 มกราคม 2550 – มกราคม 2553
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
  • วาระที่ 1 มกราคม 2547 – มกราคม 2550
  • วาระที่ 2 กรกฎาคม 2553 – พฤษภาคม 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์
  • วาระที่ 1 มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2559
  • วาระที่ 2 กรกฎาคม 2559 – 24 กรกฎาคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
  • วาระที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 – 24 กรกฏาคม 2565
  • วาระที่ 2  25 กรกฏาคม 2565 – ปัจจุบัน
Scroll to Top