February 2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วม พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนากีฬาเรือใบ ระหว่าง สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องคำหวาน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Scroll to Top