พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลด้านสุขภาพดีของโครงการ Holistic Health Hub (3H) ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ชั้น 6 ห้อง 614 อาคารปิยชาติ