ภาควิชากายภาพบำบัด

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฐสินี เสริมสินสายทอง นักศึกษาปริญญาโท กายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง จากประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในกลุ่มคนไข้หลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะที่ 2

ขอแสดงความยินดี นางสาวลักษณาพร มหาวงศ์, นายณัฐูมินทร์ เรืองเพ็ชร, นางสาวกรรณิการ์ แจ้งอุบล, และ นายเจ้าพระยา เณรมณี นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง และเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีนางสาวกัญญาพิชญ์ ชุ่มมี, นางสาวชุติมา ยะอนันต์, และ นายอนุรักษ์ บันลือหาญ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และ ผศ.ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Scroll to Top