คณะผู้บริหาร

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี โตบันลือภพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Scroll to Top