ภาควิชารังสีเทคนิค

DEPARTMENT OF Radiological Technology

สาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ. 2560

Bachelor of Science Radiological Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ. 2565

Bachelor of Science (Radiological Technology)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อภาควิชา

Scroll to Top