กิจกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฐสินี เสริมสินสายทอง นักศึกษาปริญญาโท กายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง จากประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในกลุ่มคนไข้หลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะที่ 2

ขอแสดงความยินดี นางสาวลักษณาพร มหาวงศ์, นายณัฐูมินทร์ เรืองเพ็ชร, นางสาวกรรณิการ์ แจ้งอุบล, และ นายเจ้าพระยา เณรมณี นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง และเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีนางสาวกัญญาพิชญ์ ชุ่มมี, นางสาวชุติมา ยะอนันต์, และ นายอนุรักษ์ บันลือหาญ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และ ผศ.ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดี นางสาวสิริณี ปิยะมาสิกุล, นางสาวธฤดี นามบุรี, นางสาวปณิษรา เกษรบัวขาว, นางสาวอริสา คิชิ นักศึกษากายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว และ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Scroll to Top