กิจกรรม

วันนี้คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการ TU Futsal fiesta 2024 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

Scroll to Top