ทุนเรียนฟรี! จากรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 แบบเต็มจำนวน ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก

ทุนเรียนฟรี! จากรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 แบบเต็มจำนวน ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โทและเอก

🏃🏻 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

⏰ ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. #เปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

เงื่อนไข

1. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนด จะไม่รับพิจารณา

2. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาต้องเป็นสำเนาที่ออกหรือรับรองโดยโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเท่านั้น สำเนาที่ถ่ายเอกสารจากฉบับจริงไม่สามารถใช้ได้

3. จะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบข้อเขียนในแต่ละสนามสอบ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโดยพิจารณาเอกสารสมัครที่ส่งมาและไม่เปิดเผยเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครที่เอกสารสมัครสมบูรณ์อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน

4. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ด้วยตนเอง

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

6. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถรับบัตรเข้าสอบคืนได้ที่หน้าสนามสอบในวันสอบ

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190

Scroll to Top