หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพคเกจการตรวจสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจตามคำสั่งแพทย์ ผู้รับบริการทั่วไป และตรวจตัวอย่างงานวิจัย โดยนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม มาตรฐานสากล ISO 15189 และมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ISO 15190 ตลอดจนเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์

 • ตรวจสุขภาพประจำปีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แก่ บุคลทั่วไป และ โครงการวิจัย
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจหาระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
  • ตรวจหากรดยูริค เพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์
  • ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
  • ตรวจปัสสาวะ และอุจจาระ
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker) ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) มะเร็งตับ (AFP) และมะเร็งลำไส้ (CEA) เป็นต้น
  • ตรวจหาการติดเชื้อชนิดต่างๆ เช่น HIV ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และ ซี เป็นต้น
  • ตรวจคัดกรองหาพาหะธาลัสซีเมีย

การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด

 • งดอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
  • 8 ชั่วโมง ก่อนการเจาะเลือด สำหรับการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  • 10 – 12 ชั่วโมง ก่อนการเจาะเลือด สำหรับการตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
   *** กรณีที่ไม่มีรายการตรวจดังกล่าวข้างต้น ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ประมาณ 3 วัน และควรพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนการตรวจ
 • ควรใส่เสื้อที่พับแขนเสื้อขึ้นได้ง่าย และแขนเสื้อไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด

  

Scroll to Top