April 2024

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

วันนี้คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 27 บทความ และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ 3 บทความ

Scroll to Top