ข่าวรางวัลและความภาคภูมิใจ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ระบบวิเคราะห์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากสัญญาณอนาล๊อก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญเกิด ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “Using polycarbonate polymer as supporting material for osteoblast culture” งบประมาณ 1,250,000 บาท จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล สังกัด บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“รองศาสตราจารย์

Scroll to Top