ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย”ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567การจัดอบรมมีสองรูปแบบคือแบบมาสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คณะสหเวชศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและ รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ห้อง 963 ชั้น 9 อาคารปิยชาติในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

Scroll to Top