คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี ในโครงการ Holistic Health Hub (3H)