December 2023

ขอแสดงความยินดี กับ นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

Scroll to Top