January 2024

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โปรดวางแผนการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566

Scroll to Top