คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ค่านิยม : สร้างความมั่นคงและชื่อเสียงบนพื้นฐานงานด้านวิชาการ งานวิจัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการสอนออนไลน์

สำหรับนักศึกษา

เรียนออนไลน์

http://moodle.tu.ac.th

จุลสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการความรู้

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรับสมัครงาน