คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชารังสีเทคนิค

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค ตั้งแต่บัดนี้ 26 พฤษภาคม 2560

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ 2 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

เรียนออนไลน์

http://moodle.tu.ac.th

จุลสารสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวทุนการศึกษา

  • ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์