Select Page

ประกาศนโยบายความปลอดภัย

แผนงานหลักด้านความปลอดภัย

การบริหารและจัดการความปลอดภัย “ในการทำงาน”

ประกาศนโยบายความปลอดภัย

แผนงานหลักด้านความปลอดภัย

อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery

การบริหารและจัดการความปลอดภัย “ในห้องปฎิบัติการ”

โครงการการบริหารและจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านหลักการความปลอดภัยบุคลากรการวิจัย และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist

3. โครงการการกำจัดขยะสารเคมีและของเสียอันตราย

4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Working safely from dangerous pathogen by using class II Biosafety Cabinet (BSC) and Fume hood

5. โครงการอบรมเชิงการใช้ Personal Protective Equipment (PPE)

6. โครงการอบรมการป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี

แผนดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ

รายชื่อห้องปฎิบัติการคณะสหเวชศาสตร์

วิธีปฎิบัติมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฎิบัติการ

อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery