คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 ก.ค.61 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium (ห้อง A-2014/1) ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการสอนออนไลน์

สำหรับนักศึกษา

เรียนออนไลน์

http://moodle.tu.ac.th

จุลสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการความรู้

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรับสมัครงาน