หน่วยวิจัยด้านสารต้านจุลชีพและการประยุกต์ใช้แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หน่วยวิจัยด้านกลไกทางชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อปรสิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านอณูชีววิทยา การตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคมะเร็ง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านสุขภาพ สมรรถภาพทางกายการเคลื่อนไหว และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมอายุยื

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ และการแพทย์แม่นยำแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top