ขอแสดงความยินดี กับ นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอแสดงความยินดี กับ นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

Scroll to Top