ฝ่ายวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ 

เอกสารขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยส่งงานคลังและพัสดุ

1. ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติให้โครงการวิจัยยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา
2. หนังสือจากกรรมบัญชีกลาง
3. กระบวนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
4. แบบฟอร์มบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเงินให้กับบริษัท(กรณีสำรองจ่าย)สำหรับโครงการย่อย
5. แบบฟอร์มบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเงินให้กับบริษัท(กรณีสำรองจ่าย)
6. แบบฟอร์มบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเงินให้กับบริษัท(สำหรับโครงการย่อย)
7. แบบฟอร์มบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเงินให้กับบริษัท
8. แบบฟอร์มบันทึกส่งเอกสารชดใช้เงินยืม(กรณีชดใช้เงินยืม)
9. รายการเอกสารที่ต้องส่งงานคลังและพัสดุ(แต่ละกรณี)

 

เอกสารประชุมชี้แจง ระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. การเตรียมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ฯ โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
2. การแบ่งประเภทและแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (ppt)
3. แนะนาร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565 โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
4. แนวทางการสรรหากรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ โดยรศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
5. บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
6. การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. โดย ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
7. ชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม