Author name: kritsana.p

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูและบุคลากรดีเด่น” ทุกท่าน เนื่องในงานครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัฐพงษ์ นันตาแพร่ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย นางสาวกชพร สมประสงค์ และอาจารย์โสวิชญา หัวคำ (ผู้ร่วมวิจัย)สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางพัตราภรณ์ สุระเสียง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) ยินดีด้วยค่ะ

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20-22 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-16.00 น.

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฐสินี เสริมสินสายทอง นักศึกษาปริญญาโท กายภาพบำบัด โดยมีที่ปรึกษา รศ. ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง จากประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในกลุ่มคนไข้หลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระยะที่ 2

Scroll to Top