Author name: kritsana.p

โครงการ TU Futsal fiesta 2024 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

Scroll to Top