Author name: kritsana.p

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทนพ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ และ ทนพญ.สุมณฑา โพธิ์สุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพวัสดุควบคุมคุณภาพฮีโมโกลบิน

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation: locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology บรรยายและปฏิบัติการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ จาก โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร ที่ได้รับทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5

Scroll to Top