การรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 15189 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 15190 มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

SARS-CoV-2 Test (covid-19)

HLA-B27 Test

Scroll to Top