เจ้าหน้าที่ภาควิชารังสีเทคนิค

นางสาวกชพร สมประสงค์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวอัญชิสา ไชโย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวิก บานไม่รู้โรย
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอิศริญา ชนะณรงค์เดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Scroll to Top