วันที่ 4 -5 เมษายน 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง Proprioceptive control for management of low back pain

วันที่ 4 -5 เมษายน 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง Proprioceptive control for management of low back pain บรรยายและปฏิบัติการ โดยวิทยากร Professor Dr. Simon Brumagne จาก KU of Leuven, Belgium 4 -5 April 2024 Department of Physical Therapy organized the 2024 annual academic conference on “Proprioceptive control for management of low back pain”, lectured and workshop by Professor Dr. Simon Brumagne from KU of Leuven, Belgium.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Link https://shorturl.at/bgkrw

Scroll to Top