อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์.ดร. พจนีย์  ศรีมาโนชญ์

รองศาสตราจารย์.ดร. รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์

รองศาสตราจารย์.ดร. จิราภรณ์  คุ้ยทรัพย์

รองศาสตราจารย์.ดร.อมรรัตน์  เกิดแก้ว เคร็นซ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จีระพงษ์  ทะนงศักดิ์ศรีกุล

รองศาสตราจารย์.พิเศษ ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์

ศาสตราจารย์.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

รองศาสตราจารย์.ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จรีภรณ์  เอกวัฒน์ชัย

รองศาสตราจารย์.ดร.วรดา  สโมสรสุข

รองศาสตราจารย์.ดร.พิไลวรรณ  ศิริพฤกษ์พงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์  สโมสรสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อเนก  ภู่ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พรพิมล  อังคเศกวินัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิมลพักตร์  ศรีไวย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณลณต  เกษตร

อาจารย์.ดร.สว่าง เพชรวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรษิกา ผดุงศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กัมพล อินทรนุช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สิรินารถ ชูเมียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นวลพรรณ แสงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรฤดี ขันติสิทธิพร

อาจารย์.ดร.ณัฐภรณ์ กลับทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ

อาจารย์.ดร.วัลลภา ใช้บางยาง

Scroll to Top