อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ศาสตราจารย์.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไข่มุกด์  ช่างศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร. วรดา สโมสรสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก ภู่ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี คงขำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์

รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร

อาจารย์ ดร.สว่าง เพชรวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน

รองศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว เคร็นซ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล อินทรนุช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิกา ผดุงศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน นิยมเดชา

อาจารย์ ดร.วัลลภา ใช้บางยาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ

อาจารย์ ดร. ณัฐภรณ์ กลับทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร

Scroll to Top