Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
หลักสูตรที่เปิดสอน - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science (ฉบับปรับปรุงปี 2556)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science (ฉบับปรับปรุงปี 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวการกีฬาและเทคโนโลยี สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มพูน ทักษะทางการกีฬา เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา ใช้เวลา 4 ปี โดยศึกษาวิชา พื้นฐานทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวมเป็น 128 หน่วยกิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

Bachelor of Arts Program in Sports Coaching (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการกีฬา และการฝึกสอนกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งทางการฝึกสอนกีฬา และการจัดการกีฬา รวมถึงมีความรู้การจัดการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬา โดยมีการเน้นไปในกลุ่มอาชีพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล และกรีฑา รวมถึงพัฒนางานวิจัยและให้บริหารวิชาการด้านการฝึกสอนกีฬา และการจัดการต่อสังคม และประเทศ

โดยมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ รวมไปถึงด้านสังคมวิทยาการกีฬา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพทั้งด้านวิชาการด้านวิจัยและการบริการสังคม โดยความร่วมมือกับองค์กรทางการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการเพิ่มโอกาสในการเป็รผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ได้รับ เมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้ตัดสินกีฬา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนกีฬา ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา หน่วยกิตรวม 123 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต เลือกเสรี 6 หน่วยกิต

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา หน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต เลือกเสรี 6 หน่วยกิต