ติดต่อสาขาวิชา

ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213-9
0-2516-5379