ติดต่อสาขาวิชา

ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ

ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาคารปิยชาติ ชั้น 7 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7694, 7695

โทรสาร 0-2516-5379

เพจภาควิชา https://www.facebook.com/RTAHSTU

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/RTTUofficial