ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

นางสาววาสนา สิรินทร์ (พี่บุ๋ม)

นางกันยารัตน์ อินแผลง (พี่ภา)

สำนักงานภาควิชาเทคนิคการแพทย์  ชั้น 4 ห้อง 418 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2986-9213 ต่อ 7251 โทรสาร 0-2516-5379

Email : mt_tu_admin@hotmail.com

ID line : mt_tu_admin