รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาคลินิก, ระบาดวิทยา, ชีวโมเลกุล, นิติวิทยาศาสตร์

Email : seksun@hotmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Krairerk Suthum, Worada Samosornsuk and Seksun Samosornsuk. Characterization of katG, inhA, rpoB AND pncA in Mycobacterium tuberculosis Isolates from MDR-TB Risk Patients in Thailand. J Infect Dev Ctries. 2020, 14(3): 268-276. 

2. Jittiput Thitinilnithi, Worada Samosornsuk, Suranarong Srisuwan, Worawee Waiyawuth and Seksun Samosornsuk. CACNA1C mutation and sudden unexplained death in Thai young adult. Arch AHS. 2020; 3(3): 22-31. 34 

3. Maenchantrarath, C., Khumdee, P. Samosornsuk, S, Mungkornkaew, N., & Samosornsuk, W. Investigation of fluconazole susceptibility to Candida albicans by MALDI-TOF MS and real-time PCR for CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11. BMC microbiology, 2022. 22(1),153. 

4. Pradchama Khumdee, Panarat Hematulin, Jiraporn Yansombat, Narissara Mungkornkaew, Worada Samosornsuk, Seksun Samosornsuk. Species characterization and antifungal susceptibility profile of yeast isolates from blood cultures of fungemic patients in Thammasat University Hospital, Thailand. J Assoc Med Sci. 2022 :55(3): 44- 50. 

5. Sk Shaheenur Islam, Nazmul Hoque, AHM Taslima Akhter, David M. Castellan, Seksun Samosornsuk, Worada Samosornsuk and S. M. Lutful Kabir. Review: Burden of campylobacteriosis in Bangladesh: challenges and opportunities. Asian Journal of Medical and Biological Research. 2023:9(2):38-50 

6. Jiraporn Yansombat, Seksun Samosornsuk, Chollanant Khattiyawech, Panarat Hematulin, Thirawatthana Pharamat, S. M. Lutful Kabir and Worada Samosornsuk. Colletotrichum truncatum, an endophytic fungus derived from Musa acuminata (AAA group): antifungal activity against Aspergillus isolated from COVID-19 patients and indole-3-acetic acid (IAA) production. Asian-Australasian Journal of Bioscience and Biotechnology. June 23, 2023;8(2):23-39.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Apinya Khamkhai, Worada Samosornsuk, Wannee Srinuttrakul, Ekdanai Timachai and Seksun Samosornsuk. Soil-Fingerprinting Detection in Plain Area using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS). Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal. 2019, 5(2): 25 – 35. 

2. Puncharat Wongut-sa, Pradchama Khumdee, Worada Samosornsuk, Jiraporn Yansombat, Seksun Samosornsuk. Prevalence of colistin resistance among third generation cephalosporin- or carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolated from clinical specimens in Ratchaburi Hospital, Thailand. J Med Tech Assoc Thailand. 2020, 48(1). 

3. Puncharat Wongut-sa, Pradchama Khumdee, Worada Samosornsuk, Jiraporn Yansombat and Seksun Samosornsuk. Prevalence of colistin resistance among third generation cephalosporin- or carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolated from clinical specimens in Ratchaburi Hospital, Thailand. J Med Tech Assoc Thailand. 2020 48(1); 7240-52. 

4. Matruedee Nupaen, Worada Samosornsuk, Seksun Samosornsuk and Teeranant Nakinpong. Analysis of Laminated Glass Fractures Caused by .22 Long Rifle at Different Angles. KMUTT R&D Journal; 2021: 44(3) 381-394. 

5. Nutrada Kaewsuknon, Worada Samosornsuk, Teeranant Nakinpong and Seksun Samosornsuk. Influence of the Length of Homemade Shotgun Barrels on Accuracy and Shot Patterns at Different Firing Distances. The Journal of Arts Management; 2022: 6(1), 1–17. 

6. Panumas Yaemmak, Seksun Samosornsuk, Worada Samosornsuk and Napaporn Youngvises. Microfluidic cotton swab–based analytical device for cannabinoids detection in cannabis. The 2022 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022). “Frontiers in Chemical Sciences for Health, Energy, and Sustainability” KMITL Convention Hall, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. 2022, p.106-11. 

7. Pradchama Khumdee, Panarat Hematulin, Jiraporn Yansombat, Narissara Mungkornkaew, Worada Samosornsuk, Seksun Samosornsuk. Species characterization and antifungal susceptibility profile of yeast isolates from blood cultures of fungemic patients in Thammasat University Hospital, Thailand. J Assoc Med Sci. 2022 :55(3): 44- 50. 

8. Arsheewa W, Samosornsuk S, Khattiyawech C, Jainhuknan J, Khumdee P, Samosornsuk W. Evaluation of conventional methods for species identification of Staphylococcus aureus using MALDI-TOF MS, protein identification and quantification. Journal of Associated Medical Sciences. 23, 2023; 56 (3):66-75. 

9. Khummasorn K, Samosornsuk W, Khattiyawech C, Samosornsuk S. Incidence of Carbapenemase production in P. aeruginosa isolated from patients of Bamrasnaradura infectious diseases institute. J Med Tech Assoc Thailand. 2023; 51(3):8713-25. 

10. Lemumchai W, Thipkrua, Suthum K, Samosornsuk S, Samosornsuk W. Drug-Resistant tuberculosis situation in new Thai and non-Thai patients in public health region 5. Journal of Disease and Health Risk JDPC.3, 2023;17(3): 323-334. 

11. Komolsiri S, Juprasertporn K, Khattiyawech C, Samosornsuk S, Samosornsuk W. Comparison of protein extraction methods for Mycobacterium tuberculosis detection by MALDI-TOF Mass Spectrometry. JDPC3. 2024;18(1):86-98.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. เสกสรรค์ สโมสรสุข และ อริสรา โปษณเจริญ. ความผันแปรทางพันธุกรรมยีน E ของไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 2 ในจังหวัดราชบุรี ทุนอุดหนุนการทำวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 200,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Panumas Yaemmak, Seksun Samosornsuk, Worada Samosornsuk and Napaporn Youngvises. Microfluidic cotton swab–based analytical device for cannabinoids detection in cannabis. The 2022 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022). “Frontiers in Chemical Sciences for Health, Energy, and Sustainability” KMITL Convention Hall, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. 2022, p.106-11.

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. เสกสรรค์ สโมสรสุข. ความรู้เบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ กรุงเทพฯ. ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564.

Scroll to Top