เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

นายธนภัทร  โทอุดทา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ

นางสาวชนากานต์  แดงด้วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววินิธา  ผึ้งถนอม
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ

นายธนาวัตร์  แซ่เล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกิตติมา จิตตรีโภชน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชินกฤต ทิพรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธีรพล ศรีหมอก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

นางราตรี มีสมบัติ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางสาวสุกาญจน์ดา คณาฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Scroll to Top