บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

อาจารย์ ดร.พัชรมน รักษพลเดช
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาตร์การกีฬาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล
อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ
อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชริน เขมรัตน์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุติมา สุวรรณกาล
อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิริยะ สุวรรณดิษฐ์
อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ไกรยศ สุดสะอาด
อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ศิลปบรรเลง
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.วรวีร์ นาคพนม
อาจารย์ประจำ

อาจารย์จักรพันธ์ ชุบไธสง
อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ยีมิน
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ปุญญาณัฐ  นวลอ่อน
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคย์ พันธุมะบำรุง
อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ณัฐพล ผิวขำ
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย พลอยแดง
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.นพ.วิชัย ทรัพย์ทวีวศิน
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.วรัทยา วโรทัย
อาจารย์ประจำ

อาจารย์นุจรินทร์ วาระสิทธิ์
อาจารย์ประจำ

Scroll to Top