เจ้าหน้าที่ภาควิชากายภาพบำบัด

นางสาวสุธีรา ใจดี
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสมฤดี หาญมานพ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นายสิรวิชญ์ ทองพูน
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นายภูวรินทร์ นามแดง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นางสาวชญานี วงศ์เจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร สวัสดิผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสมควร  พานเงิน
คนงานห้องทดลอง

นายกฤษณะ  ยศปัญญา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Scroll to Top