บุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ จารุสุสินธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ บุญเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวิดา มโนรังสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด

อาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ สองศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว

อาจารย์ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์

อาจารย์ผ่องพรรณ ตันติพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา ครุฑนาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์

Scroll to Top