คณะสหเวชศาสตร์กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ด้านการจัดทำขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต