ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต