Select Page

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ  “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ QR cord**

**หมายเหตุ หากมีผู้ได้รับทุนครบจำนวน 10 ทุน ตามที่กำหนด ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดรับสมัครทุนในรอบถัดไป ทั้งนี้การตัดสินผลการรับทุนของคณะกรรมการจัดสรรทุนถือเป็นสิ้นสุด