คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด

ได้รับทุนโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ทุนภายนอก)
เรื่อง “เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ”