Select Page

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช
อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ