Select Page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศรายชื่อ-อ-นิติวิทย์-4-2560.pdf”]