ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นั้น ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครจำนวนน้อย ดังนั้น คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/ขยายเวลารับสมัคร-อ-รังสีเทคนิค.pdf”]