ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตารายละเอียดในประกาศนี้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567-10 พฤษภาคม 2567

Scroll to Top