วันที่ 23 เมษายน 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชนเรื่อง “เท้านั้นสำคัญไฉน” โดยวิทยากร ผศ.ดร. สันทณี เครือขอน

วันที่ 23 เมษายน 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชนเรื่อง “เท้านั้นสำคัญไฉน” โดยวิทยากร ผศ.ดร. สันทณี เครือขอน Department of Physical Therapy – April 23, 2024organized the physical therapy project for people with focus on “Good feet good health ” by Assistant Professor Dr. Santhanee Khruakhorn.

Scroll to Top