ภาพบรรยากาศ: วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 67 ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ Congratulations on your graduation and good luck in the future.

Scroll to Top